Marathon Money ep. 103 – Stock analysis SGMS, KEYS, SQ, TDOC, when to take profit

In this episode of Marathon Money, we analyze SGMS, KEYS, SQ, TDOC and more.